Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury

 

 

Regulamin Organizacyjny Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury zwany dalej "Regulaminem", jest wewnętrznym aktem prawnym określającym strukturę organizacyjną Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury, zakresy działania poszczególnych działów oraz podstawowe obowiązki i odpowiedzialności wszystkich osób w nim zatrudnionych.

Rozdział I

Postanowienia ogólne.

 

§ 1

 

Nadarzyński Ośrodek Kultury działa na podstawie:

1) Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności

kulturalnej (tekst jedn. Dz. U. 2012 nr.0,poz. 406),

2)Statutu stanowiącego załącznik do uchwały Nr XX/404/2004 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 11 lutego 2004r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/59/99 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 24 lutego 1999r. w sprawie utworzenia Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury w Nadarzynie, oraz zatwierdzenia Statutu (Dz. Urzęd. Woj. Maz. Nr 48, poz.1317).


 

§ 2

Siedziba Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury znajduje się w Nadarzynie, przy Placu Poniatowskiego 42. Działalność prowadzona jest także w świetlicach wiejskich w:

 • Urzucie, Al. Katowicka 360

 • Parolach, Parole 52A

 • Wolicy, ul. Przedszkolna 2

 • Młochowie, ul. Mazowiecka 3

 • Rozalinie, ul. Młochowska 59

  § 3

1.Głównym celem Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury jako samorządowej instytucji kultury jest wspieranie i animowanie społeczno – kulturalnej aktywności społeczności lokalnej realizując zadania w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury oraz komunikacji społecznej.

2. Swoje statutowe zadania Nadarzyński Ośrodek Kultury realizuje współdziałając z innymi instytucjami stowarzyszeniami, fundacjami, placówkami oświatowymi itp.

§ 4

3. Użyte w Regulaminie sformułowania lub skróty oznaczają:

1)NOK – Nadarzyński Ośrodek Kultury

2)dyrektor – dyrektor NOK

3)główny księgowy – główny ksiegowy NOK

4.)osoba zatrudniona – osoba zatrudniona w NOK na podstawie umowy o pracę, lub na podstawie umowy cywilno-prawnej

5.) świetlica – świetlica NOK

6.) komórka organizacyjna – wieloosobowa komórka organizacyjna oraz samodzielne stanowisko pracy.

Rozdział II

Struktura Organizacyjna

 

§ 5

W strukturze organizacyjnej NOK występują:

1.)samodzielne stanowisko pracy – główna księgowa

2.) samodzielne stanowisko pracy – specjalista ds. kadr i kasy

3.) samodzielne stanowisko pracy – informatyk

4.)samodzielne stanowisko pracy – elektroakustyk

5.)dział programowy

6.)dział świetlic wiejskich

7.)dział gospodarczy

2. Schemat organizacyjny określa załącznik nr 1 do Regulaminu

Rozdział III

Zarządzanie i kierowanie

§6

Dyrektor zarządza całokształtem działalności NOK, reprezentuje go na zewnątrz, czuwa nad mieniem NOK i jest za nie odpowiedzialny.

§7

Do zakresu działania Dyrektora NOK należy w szczególności:

1.) składanie w imieniu NOK oświadczenia woli, zaciąganie zobowiązań i zarządzanie mieniem NOK, odbieranie oświadczeń woli składane NOK,

2.) przedstawianie właściwym instytucjom i organizatorowi planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków finansowych,

3.) określanie struktury organizacyjnej NOK,

4.) nadawanie ogólnego kierunku działalności NOK oraz sprawowanie nadzoru nad tą działalnością,

5.) ustalanie rocznego planu NOK i kontrola jego wykonania,

 1. czuwanie nad racjonalnym i efektywnym gospodarowaniem posiadanymi środkami finansowymi i materiałowymi,

 2. zapewnienie sprawnego funkcjonowania poszczególnych komórek organizacyjnych NOK oraz podział zadań, kompetencji i odpowiedzialności między komórkami organizacyjnymi oraz osobami zatrudnionymi w NOK,

8.) przestrzeganie terminowego i należytego wykonywania ustalonych zadań oraz kontrola wykonywania obowiązków przez osoby zatrudnione w NOK,

9.) odpowiedni dobór pracowników i zatrudnianie osób na podstawie umów cywilno-prawnych, a także stwarzanie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników,

10.) pełnienie obowiązków pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w NOK na podstawie umowy o pracę,

11.) nadzorowanie przestrzegania przez zatrudniane w NOK osoby Statutu i Regulaminu organizacyjnego,

12.) nadzorowanie przestrzegania przez pracowników NOK osoby Statutu, Regulaminu organizacyjnego, Regulaminu pracy, Regulaminu wynagradzania oraz wszelkich zarządzeń Dyrektora,

13.) wydawanie zarządzeń, ogłoszeń i poleceń służbowych,

14.) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy komórkmi organizacyjnymi,

15.) współdziałanie z organizatorem w zakresie przewidzianym przepisami prawa,

16.) sprawowanie nadzoru nad kontrolą wewnętrzną.

§8

1. Dyrektorowi bezpośrednio podlegają pracownicy wszystkich działów, oraz osoby zatrudnione na samodzielnych stanowiskach pracy.

2.W czasie nieobecności Dyrektora zastępstwo pełni upoważniony przez Wójta Gminy pracownik, wskazany przez Dyrektora, który ponosi w tym czasie odpowiedzialność za całokształt działalności NOK, ma prawo do podpisywania pism i dokumentów, zastrzeżonych do podpisu Dyrektora.

 

ROZDZIAŁ IV

Samodzielne stanowiska pracy

§9

Na samodzielnym stanowisku pracy zatrudniani są: Główna Księgowa, Specjalista ds. kadr i kasy, Informatyk, Elektroakustyk.

§10

1. Główna księgowa odpowiada za całokształt gospodarki finansowej NOK

2.Do obowiązków Głównej Księgowej należy:

1) prowadzenie rachunkowości NOK zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości,

2) prowadzenie ewidencji analitycznej środków trwałych i przedmiotów nietrwałych,

3) sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych i bilansu,

4)sporządzanie list płac wynikających ze stosunku pracy, naliczanie zasiłków chorobowych, prowadzenie imiennych kartotek wynagrodzeń i innych wypłat,

5) rozliczanie inwentaryzacji wszystkich składników majątkowych NOK,

6)wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

7)dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

8) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych w zakresie określonym w art.35 ust. 1,3,4 i 5 ustawy o finansach publicznych,

9) ustalanie procedur w zakresie gromadzenia i wydatkowania środków instytucji według standardów określonych w art.35o ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych,

10) zapewnienie nadzoru nad przestrzeganiem procedur, o których mowa w pkt 9,

11) gromadzenie i wydatkowanie środków oraz gospodarowanie mieniem instytucji,

12) badanie i porównywanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym oraz prezentowanie wyników tych badań Dyrektorowi,

 1. sporządzanie rocznych planów finansowych w ujęciu przychodów i wydatków (kosztów),

przedłożenie planów do zatwierdzenia zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,

 1. prowadzenie efektywnej i rzetelnej gospodarki finansowej.

§11

Do obowiązków Specjalisty ds. kadr i kasy należy:

1.) prowadzenie spraw kadrowych,

2.) sporządzanie dokumentów z tytułu umów o pracę, oraz umów cywilno-prawnych.

3.)rozliczanie czasu pracy pracowników, sporządzanie harmonogramów czasu pracy, sporządzanie harmonogramu urlopów, sporządzanie kart ewidencji czasu pracy,

4.)pilnowanie terminów szkoleń BHP, terminnów badań lekarskich,

5.) koordynacja i prowadzenie dokumentacji związanej ze szkoleniami pracowników

 1. prowadzenie kasy NOK - sporządzanie raportów kasowych, raportów z kasy fiskalnej – dobowych, miesięcznych, dokonywanie wypłat i wpłat do banku, przyjmowanie opłat za zajęcia NOK, monitorowanie dłużników, przyjmowanie opłat za wynajem pomieszczeń i sprzętu NOK, sprzedaż biletów wstępu na imprezy NOK, ewidencja rozliczenie, jako druków ścisłego zarachowania,

  7.) rejestracja pism wychodzących i przychodzących, oraz rejestr umów i zarządzeń dyrektora,

8.)prowadzenie ewidencji środków trwałych,

10.) obowiązki koordynatora kontroli zarządczej – prowadzenie dokumentacji,

11.) prowadzenie rejestru osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,

12.) przyjmowanie interesantów i kierowanie do właściwych pracowników,

13.)prowadzenie archiwum zakładowego,

14.)prowadenie rejstru zamówień publicznych.

§12

Do obowiązków Informatyka należy w szczególności:

1.) aktualizacja strony internetowej i Biuletynu Informacji Publicznej,

2.)konserwacja sprzętu komputerowego, bieżące naprawy,

3.) okresowy przegląd stanowisk komputerowych (aktualizacje oprogramowania, rekonfiguracje itp.),

4.)przygotowywanie prezentacji, materiałów filmowych,

5.)wykonywanie kopii zapasowych baz programów księgowych i serwera www,

6.)koordynacja prac związanych z punktem darmowego internetu,

7.)zarządzanie usługami internetowymi (domeny, poczta email),

8.) obowiązki Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

 

 

§ 13

Do obowiązków Elektroakustyka należy w szczególności:
1.) obsługa urządzeń oświetleniowych i akustycznych,
2.) serwisowanie sprzętu - wymiana żarówek, wtyczek, lutowanie itp.,

3.) utrzymywanie w niezbędnym zakresie części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i narzędzi,

4.) konserwacja i bieżąca naprawa sprzętu, instalacji i urządzeń,

5.) nagrywanie specjalnych efektów dźwiękowych, montaż i przegrywanie materiałów dźwiękowych,

6.) opracowywanie zapotrzebowania materiałowego i kosztorysów oraz nadzór nad dokonywaniem zakupów i realizacja zaopatrzenia,

7.)prowadzenie gospodarki magazynowej (przechowywanie sprzętu, dokumentacji technicznej).

ROZDZIAŁV

Dział Programowy

 

§14

Do zadań Działu Programowego należy:

1.)organizowanie imprez kulturalnych, w tym plenerowych,

2.)powoływanie i organizacja pracowni, sekcji i kół zainteresowań,

3.) tworzenie i prowadzenie warsztatów artystycznych,

4.)upowszechnianie kultury poprzez organizowanie wystaw, koncertów, konkursów, spotkań, recitali itp.),

5.)inicjowanie nowych przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych,

6.) przygotowywanie i opracowywanie pod względem merytorycznym i finansowym preliminarzy imprez,

7.) współpraca z Działem Świetlic NOK, placówkami oświatowymi z terenu gminy oraz instytucjami i organizacjami, których celem jest organizowanie życia kulturalnego,

8.) nawiązywanie kontaktów z amatorskim środowiskiem artystycznym działającym na terenie gminy,

9. dokumentowanie działalności NOK oraz prowadzenie działań informacyjnych i reklamowych o organizowanych imprezach, zajęciach i działalności NOK (strona internetowa, plakaty, informacje prasowe),

10.)poszukiwanie pozabudżetowych źródeł finansowania działalności NOK - przygotowywanie wniosków aplikacyjnych, pozyskiwanie sponsorów,

11.)współpraca z mediami, pozyskiwanie patronatów medialnych itp.


 

ROZDZIAŁ VI

Dział Świetlic

§15

1.Dział Świetlic: realizuje zadania w dziedzinie rozwoju i upowszechniania kultury, rekreacji, pobudzania aktywności kulturotwórczej społeczeństwa, wychowania i edukacji kulturalnej oraz promocji kultury regionalnej i środowiskowej mieszkańców Rozalina, Młochowa, Parol, Urzutu i Wolicy:

1.) inicjuje nowe przedsięwzięcia kulturalne i artystyczne,

2.) opracowuje roczne harmonogramy imprez w swietlicach,

3.) rozbudza i zaspokaja potrzeby kulturalne środowisk lokalnych,

4.) prowadzi stałe i okazjonalne formy pracy z zakresu działalności kulturalnej i rekreacyjnej dla wszystkich grup wiekowych,

5.)prowadzi dokumentację działalności.

6.)dbałość o estetykę i utrzymanie czystości wewnątrz i na zewnątrz budynków świetlic.

2. Dział tworzą instruktorzy prowadzący świetlice wiejskie w Parolach, Urzucie, Rozalinie, Młochowie i Wolicy.

ROZDZIAŁ VII

Dział Gospodarczy

§ 16

 Do zadań Działu Gospodarczego należy w szczególności:

1.) rejestrowanie usterek, niesprawnego sprzętu, dopilnowywanie bieżących napraw, uzgadnianie z Dyrektorem koniecznych zakupów,

2.)wspólnie z Główną Księgową prowadzenie ksiąg inwentarzowych,

3.)opracowywanie programów modernizacji oraz planów zakupu urządzeń technicznych w zakresie poprawy warunków pracy,

4.)prowadzenie zakupu materiałów, urządzeń i innych artykułów niezbędnych do należytego funkcjonowania instytucji

6) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem i przechowywaniem materiałów

7) zabezpieczenie i ochrona mienia NOK

8) dbałość o utrzymanie w pełnej sprawności technicznej i sanitarnej obiektów NOK oraz sprzętu,

9.) prowadzenie spraw związanych z remontami i bieżącą konserwacją wszystkich placówek NOK oraz sprzętu i wyposażenia znajdującego się na stanie lub w użytkowaniu komórek organizacyjnych NOK,

10.) prowadzenie pełnej dokumentacji technicznej obiektów administrowanych przez NOK,

11.) zabezpieczenie właściwej ochrony przeciwpożarowej obiektów,

12.) dbałość o estetykę i utrzymanie czystości wewnątrz i na zewnątrz budynku NOK,

 1. zabezpieczenie obiektów i urządzeń przed zniszczeniem i kradzieżą.

   

ROZDZIAŁVIII

Zarządzenia i ogłoszenia

§17

 1. Dyrektor wydaje zarządzenia i ogłoszenia.

 2. Zarządzenia mają charakter wiążący dla pracowników NOK.

 3. Ogłoszenia mają charakter informacyjny.

 

§ 18

 

 1. Zarządzenia wydawane są w formie pisemnej i podawane do wiadomości osób zatrudnionych w NOK poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz wyłożenie do wglądu w sekretariacie.

 2. Ogłoszenia wydawane są w formie pisemnej i podawane do wiadomości osób zatrudnionych w NOK w sposób określony w ust. 1, oraz w formie elektronicznej – poprzez wysłanie do pracowników maila, z zastrzeżeniem ust.3.

 3. Wyjątkowo, jeśli jest to niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania NOK, ogłoszenia mogą być wydawane w formie ustnej i podane w taki sposób do wiadomości osób zatrudnionych w NOK.

 

§ 19

Zarządzenia i ogłoszenia wchodzą w życie od następnego dnia po dniu ich ogłoszenia, chyba że w ich treści zaznaczono inny termin.

ROZDZIAŁ IX

Postanowienia końcowe

§ 20

 1. W sprawach nieobjętych postanowieniami Regulaminu decyduje Dyrektor NOK

 2. Zmiany w Regulaminie dokonywane będą w trybie obowiązującym dla jego ustalenia.

 

 


 


 


 

 

 

 • autor informacji: Michał Sokołowski
  data wytworzenia: 2016-02-23
 • opublikował: Michał Sokołowski
  data publikacji: 2014-04-28 22:02
 • zmodyfikował: Michał Sokołowski
  ostatnia modyfikacja: 2016-02-23 14:30

Zarządzenie nr 4/2016

  • autor informacji: Kamila Michalska
   data wytworzenia: 2018-01-02
  • opublikował: Michał Sokołowski
   data publikacji: 2018-01-02 18:07
 • autor informacji: Kamila Michalska
  data wytworzenia: 2018-01-02
 • opublikował: Michał Sokołowski
  data publikacji: 2018-01-02 18:06

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1238
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-01-02 18:07

Nadarzyński Ośrodek Kultury

Pl. Poniatowskiego 42
05-830 Nadarzyn

Dane kontaktowe

tel. +48 22 729 89 15
e-mail nok@nok.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek
w godz. od 8.00 do 20.00

w weekendy w godzinach
organizowanych imprez

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 47383
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-18 21:44

Stopka strony